Voorwaarden

  1. Home
  2. |
  3. Voorwaarden

Algemene voorwaarden Anna de KoK

Artikel 1:  Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Anna de Kok- Personal Training en de cursist en alle werkzaamheden van Anna de Kok – Personal Training die daarmee onlosmakelijk zijn verbonden. Onder cursist wordt verstaan: de deelnemer aan de facaliteiten, lessen of trainingen van Anna de Kok – Personal Training.

Iedere cursist is verplicht kennis te nemen van de algemene voorwaarden van Anna de Kok – Personal Training. De algemene voorwaarden staan vermeld op de website www.annadekok.nl. Tevens zijn de algemene voorwaarden opgenomen bij het inschrijfformulier.

Bij inschrijving voor lessen en trainingen verklaart de sporter akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

De rechten uit hoofde van inschrijving voor lessen en trainingen zijn strikt persoonlijk. En zijn daarom ook niet overdraagbaar.

De persoonlijke gegevens van cursisten zijn strikt vertrouwelijk en worden alleen en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Anna de Kok – Personal Training gebruikt.

A r t i k el 2: Contractduur en opzegging
Inschrijfgeld wordt niet gehanteerd. Eerste contractduur is 3 maanden. Na deze 3 maanden periode wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd met iedere maal één kalendermaand en na deze 3 maanden wordt er een opzegtermijn van 1 kalendermaand gehanteerd. Dit betekent dat de minimale contractduur 4 maanden is. Opzegging dient schriftelijk te geschieden middels het versturen van een email (info@annadekok.nl ) . Waarbij de opzegging geldig is op het moment dat er een bevestiging is verstuurd vanuit Anna de Kok Personal Training.  De datum van opzegging is hierbij de datum verzenden bevestigde bericht van de cursist.

A r t i k el 3: Betalingsverplichting
Betalingen geschieden achteraf per automatische incasso voor aanvang van het begin van de nieuwe termijn (automatische incassos geschieden rond de 30ste van elke maand). Bij automatische incasso dient er zorg te worden gedragen voor voldoende saldo en correcte bank en adresgegevens. In geval van regelmatige stornos behoudt  Anna de Kok  Personal Training zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen, waarbij u automatisch de toegang tot de faciliteiten van Anna de Kok – Personal Training wordt ontzegd. Een eventuele achterstand is per direct opeisbaar. Anna de Kok – Personal Training behoudt zich het recht voor om achterstallige betalingen te innen via SEPA automatische incasso.

A r t i k el 4: Trainingsvoorwaarden en lestijden
Er wordt altijd getraind onder begeleiding met een maximaal aantal deelnemers per les. Men dient bij afwezigheid vooraf een afwezigbericht te doen. Het afzeggen van een training door de cursist kan tot 24 uur van te voren kosteloos.
De lestijden worden vastgesteld door Anna de Kok  Personal Training Tijdens officiële feestdagen is Anna de Kok Personal Training gesloten. Anna de Kok- Personal Training behoudt zich het recht tijdens officiële schoolvakanties een aangepast lesrooster te voeren of te sluiten, zonder dat dit zal leiden tot reductie van het lidmaatschapsgeld of teruggave.

A r t i k el 5: Afzeggen training
Het afzeggen van een training kan tot 24 uur van te voren kosteloos. Is de cursist later met het afmelden dan zullen de kosten voor deze training in rekening worden gebracht.

A r t i k el 6: Annuleren door Anna de Kok-Personal Training en restitutie
Anna de Kok- Personal Training mag lessen of trainingen annuleren als hiertoe gegronde en dringende redenen   waaronder overmachtssituaties  zijn. Hierbij kan onder andere worden gedacht aan onverwachte ziekte van trainers etc. Deze training zal dan ook niet in rekening worden gebracht.

Artikel 7: Prijs en prijswijzigingen
1. Het abonnementsgeld wordt voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst overeengekomen.
2. Anna de Kok Personal Training maakt eventuele prijsverhogingen 6 weken voorafgaand genoegzaam bekend.
3. In het geval van een prijsverhoging, heeft de cursist het recht om de overeenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking van die verhoging door Anna de Kok Personal Training te ontbinden. Het door de cursist verschuldigde abonnementsgeld wordt dan wel herberekend naar de feitelijke abonnementsperiode.
4. De mogelijkheid tot ontbinding uit lid 3 is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van het CBS-prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties of op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals een btw-verhoging, tenzij een dergelijke prijsverhoging door Anna de Kok Personal Training bekend wordt gemaakt binnen 3 maanden na totstandkoming Overeenkomst. In dat laatste geval heeft de cursist tot 3 maanden na totstandkoming  van de overeenkomst het recht tot ontbinding. Het eventueel vooruitbetaalde abonnementsgeld dat ziet op de periode na de ontbinding, wordt dan door Anna de Kok Personal Training terugbetaald. Het door de cursist verschuldigde abonnementsgeld wordt dan wel herberekend naar de feitelijke abonnementsperiode.

A r t i k el 8: Huishoudelijk reglement
De cursist houdt zich aan de door de directie van Anna de Kok  Personal Training gegeven instructies en vastgestelde (huishoudelijke) reglementen en verklaart hierbij deze te zullen naleven. Indien de cursist de instructies en/of reglementen overtreedt, is zulks een reden om de cursist de toegang verder te ontzeggen alsmede de overeenkomst met onmiddellijk ingang te beëindigen, onverminderd de verplichting om het lidmaatschapsgeld over de gehele overeengekomen periode te voldoen.


A r t i k el 9: Aansprakelijkheid en eigen risico
De cursist verklaart dat hij/zij de onderhavige instructies uitsluitend en alleen zal ontvangen voor eigen risico en dat kosten van enig ongeval of letsel geheel door hem/haar worden gedragen.
Bezoek aan de ruimtes van Anna de Kok – Personal Training alsmede het gebruik van facaliteiten is geheel voor eigen risico.
De cursist is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risicos met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele vervolgschade die ten gevolge van de beoefening hiervan geheel voor eigen risico neemt. Tevens zal de cursist Anna de Kok – Personal Training vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze. Anna de Kok Personal Training kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, schade of vermissing van goederen.

A r t i k el 10: Opschorten lidmaatschap
Indien gewenst kan het lidmaatschap op ieder gewenst moment worden bevroren mits de cursist hiervoor een goede reden (niet zijnde voor vakantie) voor heeft en dit in overleg is met de trainer/coach. Dit dient vervolgens shriftelijk te worden ingediend (per mail of brief). In overleg wordt de datum van ingang vastgesteld voor maximaal 1 maand (niet vaker dan 1 keer per 12 maanden). Een pauze periode telt niet als opzegtermijn. Bij opzegging wordt er rekening gehouden met een betaalde maand.

Artikel 11: Tussentijdse wijzigingen
Anna de Kok Personal Training kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten, lesroosters, trainers,  programmas en openingstijden.

Artikel  12: Verplichtingen van Anna de Kok Personal Training
1. Anna de Kok Personal Training staat ervoor in dat de faciliteiten en geleverde diensten beantwoorden aan de Overeenkomst.
2. Anna de Kok Personal Training onderwerpt de voorzieningen aan het vereiste onderhoud.
3. Indien de Ondernemer gebruik maakt van de diensten van instructeurs en/ of begeleiders, staat hij er voor in dat de instructeurs en/of begeleiders over voldoende kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.
4. Anna de Kok Personal Training zorgt ervoor dat er voldoende EHBO-middelen aanwezig zijn.

Artikel 13: Verplichtingen van de cursist
1. De cursist houdt zich aan de door Anna de Kok Personal Training gegeven instructies en het (huishoudelijk) reglement.
2. De cursist dient een medische contra-indicatie voor Fitness te melden aan Anna de Kok Persona Training.
3. De cursist dient altijd de aanwijzingen van Anna de Kok Personal Training c.q. de door haar aangestelde medewerkers op te volgen. Het is de cursist niet toegestaan gebruik te maken van apparaten of faciliteiten, waarmee de cursist niet bekend is. Indien de cursist niet bekend is met een of meerdere apparaten of faciliteiten, dan dient hij/zij dit aan de Anna de Kok Personal Training kenbaar te maken, zodat Anna de Kok Personal Training uitleg kan geven.
4. Het is de cursist niet toegestaan gebruik te maken van de apparaten en faciliteiten, indien hij onder invloed is van drank, drugs, medicijnen of als doping aangeduide middelen.
5. Het is de cursist niet toegestaan te roken in de door Anna de Kok Personal Training beschikbaar gestelde fitnessruimtes.
6. De cursist dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk of elektronisch aan Anna de Kok Personal Training mede te delen.

A r t i k el 14: Verantwoordelijkheid cursist
De cursist belooft plechtig alle aanwijzingen van de  Anna de Kok  Personal Training nauwgezet op te volgen, teneinde een geweldig fit resultaat te krijgen en te behouden. Bij het bewust niet opvolgen van de aanwijzingen en of  het niet regelmatig volgen van de trainingen zonder afbericht, zal  Anna de Kok  Personal Training het lidmaatschap met de cursist beëindigen.

DE VOLGENDE STAP?
Wij staan voor je klaar om je te helpen!

Wil jij fit zijn en je weer vrolijk, zelfverzekerd en vertrouwd voelen in jouw eigen lijf? Plan dan nu een vrijblijvende afspraak met ons in.

Ja dat wil ik!
Personal Training
Links
Neem contact met ons op

Jouw resultaat is onze handtekening. Dus wij zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat jij je doel kunt halen. We geven je alle tools die je nodig hebt voor een optimaal resultaat. Jij hoeft nergens meer over na te denken. Dat doen wij voor jou. Het enige wat jij hoeft te doen is naar de trainingen gaan, je houden aan verder gemaakte afspraken/adviezen en vooral heel erg genieten van het voortgangsproces.

Neem contact met ons op