Voorwaarden

Algemene voorwaarden Anna de Kok

Elke cursist die deelneemt aan een Personal Training bij Anna de Kok Personal Training gaat akkoord met deze Algemene Voorwaarden

A r t i k el 1: Contractduur en opzegging
Inschrijfgeld wordt niet gehanteerd. Eerste contractduur is 3 maanden. Na deze 3 maanden periode wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd met iedere maal één kalendermaand en er wordt een opzegtermijn van 1 kalendermaand gehanteerd. Opzegging dient schriftelijk te geschieden middels invullen van het Anna de Kok Personal Training Uitschrijfformulier.A r t i k el 2: Betalingsverplichting

Betalingen geschieden per automatische incasso voor aanvang van het begin van de nieuwe termijn (automatische incasso’s geschieden rond de 30ste van elke maand). Bij automatische incasso dient er zorg te worden gedragen voor voldoende saldo en correcte bank en adresgegevens. In geval van regelmatige storno’s behoud Anna de Kok – Personal Training het recht de overeenkomst te beëindigen, waarbij u automatisch de toegang tot de faciliteiten van Anna de Kok - Personal Training wordt ontzegd. Een eventuele achterstand is per direct opeisbaar. A r t i k el 3: Trainingsvoorwaarden en lestijden

Er wordt altijd getraind onder begeleiding met een maximaal aantal deelnemers per les. Men dient bij afwezigheid vooraf afbericht te doen. 
De lestijden worden vastgesteld door Anna de Kok – Personal Training Tijdens officiële feestdagen is Anna de Kok Personal Training gesloten. Anna de Kok- Personal Training behoudt zich het recht tijdens officiële schoolvakanties een aangepast lesrooster te voeren of te sluiten, zonder dat dit zal leiden tot reductie van het lidmaatschapsgeld of teruggave.

A r t i k el 4: Afzeggen training

Het afzeggen van een training kan 24 uur van te voren kosteloos. Is de cursist later met het afmelden dan zullen de kosten voor deze training in rekening worden gebracht. A r t i k el 5: Huishoudelijk reglement

De cursist houdt zich aan de door de directie van Anna de Kok – Personal Training gegeven instructies en vastgestelde (huishoudelijke) reglementen en verklaart hierbij deze te zullen naleven. Indien de cursist de instructies en/of reglementen overtreedt, is zulks een reden om de cursist de toegang verder te ontzeggen alsmede de overeenkomst met onmiddellijk ingang te beëindigen, onverminderd de verplichting om het lidmaatschapsgeld over de gehele overeengekomen periode te voldoen.A r t i k el 6: Aansprakelijkheid

De cursist verklaart dat hij/zij  de onderhavige instructies uitsluitend en alleen zal ontvangen voor eigen risico en dat kosten van enig ongeval of letsel geheel door hem/haar worden gedragen. De cursist is er zich van bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele vervolgschade die ten gevolge van de beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt. Tevens zal de cursist Anna de Kok Personal Training vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze. Anna de Kok Personal Training kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, schade of vermissing van goederen.A r t i k el 7: Opschorten lidmaatschap

Indien gewenst kan het lidmaatschap op ieder gewenst moment worden bevroren mits de cursist hiervoor een goede reden heeft. Dit gaat in op de eerstvolgende 1e dag van de daaropvolgende maand.

A r t i k el 8: Verantwoordelijkheid cursist

De cursist belooft plechtig alle aanwijzingen van de  Anna de Kok – Personal Training nauwgezet op te volgen, teneinde een geweldig fit resultaat te krijgen en te behouden. Bij het bewust niet opvolgen van de aanwijzingen en of  het niet regelmatig volgen van de trainingen zonder afbericht, zal  Anna de Kok – Personal Training het lidmaatschap met de cursist beëindigen.